Directory

Title Designation Telephone Email '@celindia.co.in'
Dr. Nalin Shinghal CMD 0120-2895140 cmd
Sh. Pankaj Malhotra ED (Finance) 0120-2895164 edfinance
Sh. Y.P. Tyagi ED (SPVP) 0120-2895150 yptyagi
Sh. Anil Mahajan GM (Projects & Services) 0120-2895147 anilmahajan
Sh. Atul Bhargava GM (Mktg) 0120-2895126 atul.bhargava
Sh. P.C. Awasthi GM (SPD) 0120-2895149 pcawasthi
Sh. M.D. Mishra GM (QAC) 0120-2895168 mdmishra
Sh. Pradeep Kumar Singh GM (HR) 0120-2895143 gmhr
Sh. P.K. Joshi AGM (SPV Prod) 0120-2895150 pkjoshi
Sh. Rakesh Goel AGM (ECD) 0120-2895167 rakeshgoel
Sh. A.K. Khandelwal AGM (Disposal) - akkhandelwal
Sh. S.K. Prasad AGM (MMD) 0120-2895145 skprasad
Sh. R.B. Verma AGM (MED) 0120-2895158 rbverma
Sh. M.S. Verma AGM (HR) 0120-2895143 msverma
Sh. Rajeev Aggarwal AGM (SPV-M) 080-25251740 rajiv.agarwal
Sh. A.B. Sharma AGM (SPV Mktg) - abs.cel
Sh. R.K. Rai AGM (SPV-M) 0120-2895165 rkrai
Sh. Anupam Tyagi AGM (Projects) 0120-2895151 anupam
Smt. Sarita Koul AGM (SPV-AML) 0120-2895155 saritakoul
Sh. A.K. Sain AGM (FAD) 0120-2895146 aksain
Sh. Rajat Garg AGM (HRD) 0120-2895143 rajatgarg