Directory

Title Designation Telephone Email '@celindia.co.in'
Sh. B.N. Sarkar C M D 0120-2895140 cmd
Sh. Anil Mahajan GM (Projects & Services) 0120-2895147 anilmahajan
Sh. Atul Bhargava GM (Business Development) 0120-2895126 atul.bhargava
Sh. P.C. Awasthi GM (SPV-M) 0120-2895149 pcawasthi
Sh. R.B. Verma GM (DB&SP) 0120-2895158 rbverma
Sh. A.K. Sain GM (FAD) 0120-2895166 aksain
Smt. Sarita Koul GM (SPVP & NP) 0120-2895155 saritakoul
Sh. Rakesh Goel AGM (New Projects) 0120-2895167 rakeshgoel
Sh. A.K. Khandelwal AGM (Finance/Marketing) - akkhandelwal
Sh. A.B. Sharma AGM (SPV Mktg) - abs.cel
Sh. R.K. Rai AGM (SPV-M) 0120-2895165 rkrai
Sh. Anupam Tyagi AGM (SPV-Mktg) 0120-2895151 anupam
Sh. Rajat Garg AGM (HRD) 0120-2895143 rajatgarg
Sh. C.S. Chaudhary AGM (MMD) 0120-2895145 cschaudhary
Sh. R.P. Singh AGM (SPD) 0120-2895163 rprpsingh
Sh. S.K. Jain AGM (P&S) - skjain
Sh. P.K. Kulshrestha AGM (ED) 0120-2895161 -
Sh. Satyam Singh AGM (SSG) - satyam.singh
Sh. A.K. Singh AGM (Project Execution) - aksingh
Sh. Surendra Kumar AGM (MED) 0120-2895158 surendra_kumar
Darpan Pathankoti AGM(SPD) 0120-2895163 darpan
Sunil Kumar Sharma AGM(MED) 0120-2895158 sksharma
Sadhan Kumar Swain AGM(SPV-M) 0120-2895146 sadhan
Sandeep Aggarwal AGM(SPD-R&D) 0120-2895163 sandeep