Directory

Title Designation Telephone Email '@celindia.co.in'
Dr. Nalin Shinghal CMD 0120-2895140,141 cmd
Sh. Pankaj Malhotra ED (Finance) 0120-2895164 edfinance
Sh. Y.P. Tyagi ED (HR/SPVP) 0120-2895150 yptyagi
Sh. Anil Mahajan GM (DB) 0120-2895158 anilmahajan
Sh. Atul Bhargava GM (SPV Mktg) 0120-2895126 atul.bhargava
Sh. P.C. Awasthi GM (SPD) 0120-2895162 pcawasthi
Sh. M.D. Mishra GM (QAC) 0120-2895168 mdmishra
Sh. P.K. Joshi AGM (SPV Prod) 0120-2895150 -
Sh. Rakesh Goel AGM (ECD) 0120-2895167 rakeshgoel
Sh. A.K. Khandelwal AGM (Disposal) 0120-2895146 akkhandelwal
Sh. S.K. Prasad AGM (SPD) 0120-2895149 skprasad
Sh. R.B. Verma AGM (MMD) 0120-2895145 rbverma
Sh. M.S. Verma AGM (HR) 0120-2895149 msverma
Sh. Rajeev Aggarwal AGM (SPV-M) 0120-2895126 rajiv.agarwal
Sh. A.B. Sharma AGM (SPV Mktg) 0120-2895151 abs.cel
Sh. R.K. Rai AGM (SPV-M) 0120-2895151 rkrai
Sh. Anupam Tyagi AGM (SPV) 0120-2895151 anupam
Smt. Sarita Koul AGM (MED) 0120-2895158 saritakoul
Sh. A.K. Sain AGM (FAD) 0120-2895146 aksain